Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

BCDR streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.
Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan BCDR hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

BCDR is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien BCDR gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. BCDR controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

BCDR en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen of onderbrekingen die zich op http://www.bcdr.be voor doen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Voorwaarden lidmaatschap

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Een geldig ondernemingsnummer is vereist voor een lidmaatschap.

 

Toegang is beperkt tot de geregistreerde lidhouder en is niet overdraagbaar aan anderen.

 

Het lidmaatschap van de Business Club geeft toegang tot alle inbegrepen activiteiten van Business Club de Regio, zichtbaar in de app en op de website door de vermelding van 0,00€ voor leden.

 

Leden krijgen een korting op betalende activiteiten zoals bijvoorbeeld een District After Work.

 

Men kan alleen lid worden van de Ontbijtclub en/of Dinnerclub als men tevens een lidmaatschap heeft voor Business Club de Regio.

 

Het lidmaatschap is geldig voor de aangegeven duur, vanaf de ingangsdatum en na betaling van de (eerste) factuur.

 

Met betrekking tot het lidmaatschap van de Business Club is afgesproken dat het na 12 maanden mogelijk is om je lidmaatschap kosteloos op te zeggen, zoniet treedt een stilzwijgende verlenging in voege. Bij maandelijkse betalingen hanteren we een opzegtermijn van 1 maand (na 12 maanden). Bij jaarlijkse betalingen wordt de betalingsuitnodiging in de laatste maand van het lopende lidmaatschap verstuurd. Er is geen terugbetaling van een clublidmaatschap als het voor het einde van de duurtijd wordt stopgezet.

 

Met betrekking tot de ontbijt- en dinnerclub is afgesproken dat de toetreding geldig is voor minimaal 1 jaar en dat dit automatisch per jaar wordt verlengd.  De facturatie voor de verlenging wordt verzonden op het einde van de 10de maand van het lopende lidmaatschap. Uiterlijk tijdens de 11de maand van het lopende lidmaatschap kan de verlenging hiervan opgezegd worden zonder bijhorende kosten. Indien geen tijdige schriftelijke opzegging wordt ontvangen, treedt de verlenging in voege. Er is geen terugbetaling van een clublidmaatschap als het voor het einde van de duurtijd wordt stopgezet.

 

Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren.

 

Business Club de Regio behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen bij schending van de gedragscode of andere ongepaste activiteiten.

 

Lidmaatschapsgelden zijn niet restitueerbaar en kunnen niet worden overgedragen.

 

De lidhouder stemt ermee in om de regels en voorschriften van Business Club de Regio te volgen tijdens evenementen en activiteiten.

 

Business Club de Regio behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

De lidhouder gaat akkoord met het ontvangen van communicatie van Business Club de Regio via e-mail en andere kanalen.

 

Let op: Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen en aanvullingen. Neem contact met ons op voor het meest recente beleid en eventuele updates.

Door het lidmaatschap aan te gaan, stemt de lidhouder in met de bovenstaande voorwaarden en verbindt zich ertoe om zich aan deze regels te houden tijdens zijn/haar deelname aan Business Club de Regio.

Deelname activiteiten

De deelname aan de activiteit wordt in rekening gebracht via factuur.

Inschrijvingen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 10 werkdagen voorafgaand aan de start van de activiteit. Indien de annulering plaatsvindt na deze termijn of indien de deelnemer afwezig is bij de activiteit, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

De klant ontvangt de algemene voorwaarden, en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft, bij de factuur van BCDR. De factuur wordt in pdf-formaat per e-mail verstuurd naar het door de klant opgegeven adres.

 

De factuur is betaalbaar voor/op de vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van BCDR zoals vermeld op de factuur.

 

Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

 

Betwistingen dienen binnen de acht (8) werkdagen na verzending van de factuur per gemotiveerd aangetekend schrijven aan BCDR kenbaar gemaakt te worden. Bij gebrek aan tijdig protest of betwisting wordt de factuur definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

 

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, is de factuur betaalbaar ten laatste veertien (14) dagen na ontvangst. Toezending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. Betalingen worden uitgevoerd via SEPA overeenkomst.

 

Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd met een conventionele interest die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen, en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten van 10%, en die minimum 50 euro per factuur zal bedragen.

 

Alle vorderingen en geschillen worden beslecht door de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen of het vredegerecht Antwerpen, 7de kanton volgens het Belgisch recht.

Gebruik van teksten en afbeeldingen

Alle informatie (teksten, afbeeldingen, foto’s) op de website van BCDR mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden; in eender welke vorm tenzij met voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van BCDR. De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van BCDR.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Privacyverklaring

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor BCDR van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de privacywetgeving of GDPR.

U leest alles over uw rechten met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.